Osmanlıca Çeviri Anasayfası...
Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın Kurulması 26.11.2018
16 Temmuz 2018 tarihli 11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, daha önce T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yerine T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı kuruldu....
DİA Transkripsiyon Maddesi 28.6.2016
Bir alfabede yer alan harflerin bazı özel işaretler ilâvesiyle başka bir alfabenin karakterlerine çevrilmesi, çevriyazı......
Osmanlıca Çeviri (Transkripsiyon), Sadeleştirme ve Tashih Hizmetlerinde Ücretlendirme 3.3.2016
Çevrilen malzemenin yazı türü (Rik‘a, Dîvânî, Nesih, Ta‘lik, Siyakat, Matbu gibi…); muhtevası (felsefe, edebî eser, resmi belge......
Osmanlıca Çeviri (Transkripsiyon) Usûlleri: Tam Transkripsiyon Usûlü 16.11.2015
Transkripsiyon, bir dildeki metnin başka bir alfabe kullanılarak yazıya geçirilmesidir. Bu bağlamda Osmanlıca Transkripsiyon dediğimizde kast ettiğimiz şey; zaten Türkçe olan Osmanlıca...
Atina Pazarı-Edward Dodwell Atina Pazarı-Edward Dodwell 23.11.2014
Avrupalı Ressam Edward Dodwell'in 1821 Tarihli Yunanistan Gezisinden Derlediği...
Ve Küllün fî Felekin Yesbehûn Ve Küllün fî Felekin Yesbehûn 18.11.2014
Ve Küllün fî Felekin Yesbehûn
Ve Huves-semîül-Alîm Ve Huves-semîül-Alîm 18.11.2014
Ve Huve's-semî'ü'l-Alîm
Edeb Yâ Hû Edeb Yâ Hû 18.11.2014
Edeb Yâ Hû
Osmanlı Belgelerinde Kocaeli Osmanlı Belgelerinde Kocaeli 26.11.2018
Osmanlı Belgelerinde Kocaeli kitabında İzmit bölgesiyle ilgili ilk kez yayınlanmış belgelerin bulunduğunu belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından beşincisi düzenlenen Kocaeli Tarih...
Program Tanıtımı: Çevirmen (Transkripsiyon Yardımcı Aracı) Program Tanıtımı: Çevirmen (Transkripsiyon Yardımcı Aracı) 12.11.2015
15 yıla yayılan deneyimler üzerinde yapılan gözlemlerin sonucu olarak bu ihtiyaçların giderilmesine imkan sağlamak üzere HAFY
Eyâlet-i Bosna Şeriyye Sicili'nden Bir Kayıt... Eyâlet-i Bosna Şeriyye Sicili'nden Bir Kayıt... (Belge Çevirisi) --- 26.11.2018
Şerîʻat-şiʻâr Yenipazar ve Taşlıca ve Prepol ve Vişegrad Kâdîları fazîletli efendiler zîde fazlühum ve mefâhiru'l-emâsili ve'l-akrân aʻyân ve zâbitân ve......
Osmanlıca Belge Tam Transkripsiyon Usûlü Örneği Osmanlıca Belge Tam Transkripsiyon Usûlü Örneği (Belge Çevirisi) --- 16.11.2015
Kıbrıs Cezîresi evkâf-ı şerîfesinin bir müddetten beri hilâf-ı şerʻ-i şerîf ve mugâyir-i nizâm-ı münîf idâre ve istiʻmâl olunmasından dolayı Evkâf Muhâsebecisi ve Osmanlı Murahhası bulunan A...