Dîvân-ı Humâyûn'da Üretilmiş Bir Hukuk Belgesi Olmak İtibariyle Ahkam Defteri Hükümlerinden Bir Örnek
Ahkâm Defteri
Ahkâm Defteri
muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde yazu-yı mukayyedesiyle ber-icmâl ve icmâl-i merkûm nezd-i mûmâ-ileyh Nuri Tay‘î veled-i Kâtib İsmail Ahsenî zîde kadruhûnun ze‘âmeti dâhilinde ve karye-i Bergos el-mezbûre ve hâsılıyla mahsûb olan mahallâtdan Kiriş mahallesi ahâlîsinin arzuhâlleriyle mahalle-i mezbûre mahsûlü olmak üzre Depe dağı nâm mevzi‘de Gödenli ve gayri ismiyle mezkûr arâziyi taraflarından zabt eyleyüp yine karye-i mezbûrenin hâsılıyla mahsûb Alakilise mahallesi ahâlîleri ve kurâ-i âhar dahl etdirmemek üzre ber muktezâ-yı kânûn yedlerine mâliye tarafından emr-i âlî i‘tâ ve defterhâne-i âmireye bin iki yüz bir senesi Cemâziye'l-âhirinde ilmuhaber kâimesi ve bâ fermân-ı âlî hıfz olunmağla ancak zikr olunan mahalle-i Alakilise ahâlîleri dahi mahalle-i Kiriş ahâlîleriyle ma‘an Depe dağı nâm cebele kadîmü'l-eyyâmdan berü ale'l-iştirâk bâ hüccet-i şer‘iyye niz①edegelmezüz diyü sen ki mevlânâ-yı mûmâ ileyhsin virdiğin i‘lâm ve ahâlîleri istid‘âları mantûku üzre tarafeyn ber vech-i iştirâk zabt eylemeleri içün emr-i şerîf i‘tâ ve mezkûr Kiriş mahallesi ahâlîlerinin ber vech-i muharrer hıfz itdürdükleri ilmuhaber kâimesinin kaydı mufassalı ve zemîn olmak kâtib-i mûmâ ileyh istid‘â eyledükde bi'l-fi‘l defter emîni olan Süleyman Raşid dâme mecduhû arz ve emîn-i mûmâ ileyhin arzı mûcebince emr-i şerîfim tahrîri bâbında bi'l-fi‘l reîsü'l-küttâbım olan Süleyman Fevzi dâme uluvvuhû i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince emrim tahrîr ve terkîn olunmak bâbında Sene 202