Osmanlıca Yazı Çeşitlerinden Rika Yazıya Bir Örnek
Rika Yazı Çeviri
Rika Yazı Çeviri
Fatih Mehmed, bu zâtı çok sever ve hürmet idüp, sık sık ziyaretine giderdi. Birgün vezîri Mahmud Paşa ile birlikte ber-mu‘tâd ziyâ[re]tine gidüp, çadırının kapusundan içeri girerek selam vermiş, Ak Şemseddin selamına mukâbil selam virmekle iktifâ idüp ayağa kalkmamış bu vaziyet Mahmud Paşa’nın nazar-ı dikkatini celb itmiştir. Bir gün de Fatih, Akşemseddin’i yanına davet ider ve davete icabet iden koca pîr gelüp, sarayda halîfenin odasına girince, Fatih derhal ayağa kalkar. Ve üstâdını kemâl-i hürmetle karşılar. Vezîr Mahmud Paşa bu vaziyeti görüp misafiri gittikten sonra pâdişâhtan sorar. Buna karşı Fatih şu cevabı verir: [Ben bu pîre ta‘zîm itmekliğim bî-ihtiyârdır. Sâir meşâyıh berâ-yı musâhabe nezdime geldikleri vakit onların elleri titrer. Halbuki ben Ak Şemseddin’i görür ve görüşürken benim elim titriyor dimiştir. Bütün kitâblarını ve sâir emlâkini vakf itmiş ve kâinâta ‘üryân olarak geldim. ‘üryân olarak da gideceğim dimiştir.