Osmanlıca Galeri
Anasayfa | Yazılar | Galeri | Yayın | Çeviri | Sözlük | İletişim
Surre-i Humâyûn Hakkında Bâb-ı Âlî Dâire-i Sadâret Âmedî-i Dîvân-ı Humâyûn'dan Yazılmış Bir Tahrirat (Yazışma) Metni
Tahrîrât
Tahrîrât
Bâb-ı Âlî Dâire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ı Humâyûn
3274
   Surre-i Humâyûn'un Beyrut'a nakli ve îsâli zımnında bir vapur tahsîsi Bahriye Nezâret-i Celîlesi'ne iş‘âr kılınması üzerine İdâre-i Mahsûsa vapurlarından Kâmil Paşa nâm vapurun tahsîsi ve tehyie edildiğine dâir cevâben gelen tezkire Manzûr-ı Âlî buyrulmak için arz u takdîm kılındı efendim
   fî 24 Şa‘bân sene 312 7 Şubat sene 310
Sadr-ı A‘zam ve Yâver-i Ekrem Cevâd