Tersane-i Amire'de yapımı tamamlanan bir kalyonun suya indirme merasimine dair kayıt...
Teşrifat Defteri Çevirisi
Teşrifat Defteri Çevirisi
Tersâne-i Âmire sâhasında inşâ ile bu def‘a Rûy-i Deryâ'ya tenzîl olunacak iki kıt‘a Kalyon-ı Humâyûn rüsûmunun icrâsı için devletli inâyetli merhametli semâhetli veliyyü'n-ni‘am Şeyhü'l-İslâmi selleme-hu's-selâm efendimiz hazretleri sa‘âdetli Reîsü'l-küttâb Efendi bendeleri delâletiyle doğru Tersâne-i Âmire'yi teşrîf buyurduklarında re’fetli Kaptan Paşa ve Tersâne Emîni Efendi bendeleri iskele başında istikbâl ve pîş-rev-i âlîlerinde revân olarak Kapudâne Odası'nı teşrîf ve ârâm ve kudûm-ı hazret-i Sadâret-penâhî'de oda-i mezkûr kapısı hâricinde istikbâl buyrulup teşrîf-i meyâmin-redîf-i şâhâne haberi zuhûrunda müşârün-ileyh devletli inâyetli semâhetli veliyyü'n-ni‘am efendimiz hazretleri makarr-ı şâhâne olacak Kalyon-ı Humâyûn'a hemen su‘ûd meze-güpeşte nerdübânı bâlâsında tevakkuf ve ârâm buyururlar şevket-meâb efendimiz hazretleri bi'l-yümni ve'l-ikbâl sandaldan hurûc ve müstakbilîn bi'l-cümle pîş-i humâyûnda revân olarak zikr olunan meze-güpeşte bâlâsına teşrîflerinde kad hamîde ta‘zîmi icrâ-birle cânib-i yesârda na‘l-gîr-i humâyûn şerefiyle müşerref olarak bu sûretle mevki‘-i şâhâneye şeref-bahşâ-yı ku‘ûd olduklarında huzûr-ı cihândârîde bir mikdâr tevakkuf ve ârâm ve bâ-izn-i humâyûn taşra hurûc ile devletli Sadrazam efendimiz hazretleri beraber mevkıf-ı Ağa-yı Dârü's-sa‘âdeti'ş-şerîfede biraz tevakkuftan sonra câ-yı âlîlerine teşrîf buyururlar sefâyin-i mezkûrenin avn ü inâyet-i cenâb-ı mürsilü'r-riyâh ile tenzîli husûsu ikmâl olundukta bâ-da‘vet nezd-i me‘âlî-vefd-i şâhâneye dâhil ve mu‘tâd olan ferveler iktisâsıyla iltifât-ı şehin-şâhîye nâil oldukları akîbinde taşra hurûc buyrulup avdet-i humâyûn vuku‘unda teşrîflerinde icrâ olunan rüsûm misilli meze-güpeşte bâlâsına dek na‘l-gîr ve mahall-i mezkûrda bâ-izn-i humâyûna koltuk bırakılıp tevakkuf ve ârâm da‘vet-i şâhâneden sonra aşağıda Kapudâne Odası'nı teşrîf ve bir mikdâr istirâhat buyrulup ba‘dehu müşârün-ileyh devletli Sadrazam hazretleriyle resm-i tevdi‘i bade'l-îfâ hâne-i devlet-âşiyâne-i veliyyü'n-ni‘amîlerini teşrîf buyuracakları ma‘lûm-ı âlîleri buyruldukta fermân