Hatt-ı Humâyûn Örneği
Hatt-ı Humâyûn Çevirisi
Hatt-ı Humâyûn Çevirisi

Bihi

Takrîr mûcebince tanzîm oluna

Şevketli Kerametli Mehabetli Kudretli Veliyy-i Ni‘metim Efendim Padişahım
Tersâne-i Âmire'de Donanma-yı Humâyûn Baş Ağası ve Manda Ağası ve Dîvân-hâne Baş Çavuşu olanların her biri yirmi-otuz senede iş başına gelip hitâm-ı hizmetlerinde ve yâhud azilleri lâzım geldikte çıraklıkları bi'l-istihkâk kendilere kapudânlık tevcîhle ola gelmiş iken kapudân paşa kulları şimdiye dek bi'l-istihkâk kimseye kapudânlık tevcîh etmeyip ve bundan böyle dahi tevcîh olunmak bir vechile mümkin olmamaktan nâşî bunların hîn-i azillerinde kapudânlık tevcîh olunup âhar bir hizmette dahi istihdâm olunmadıkları sûrette kapudûnlık yolu çıraklıkları olmak üzere kadar-ı kifâye ma‘âş ve ta‘yînât tanzîminden lâ büdd olmağla bu husûsun bir hüsn-i nizâmını mülâhaza ve erbâbıyla dahi müzâkere ve ednâ bir kapudâna senevî verilen ma‘âş ve ta‘yînât nedir Kalyonlar rûz-Namçesi'nden suâl eyledikte ednâ bir kapudânın senevî beş yüz yirmi dokuz buçuk kuruş salyâne ve ma‘âş ve şehriye on beş vukiyye rugan-ı sâde ve üç keyl erz ve kırk beş vukiyye lahm-ı ganem ve yevmiye yedi adet nân-ı azîz ta‘yîni olduğu haber verilmekle bunlar kapudânın sâire misilli küll-i yevm hizmette olmayacaklarına nazaran kapudân ma‘âşından ve ta‘yînâtından dûn olarak bunlara senevî üç yüz elli kuruş ma‘âş ve şehriye on vukiyye rugan-ı sâde ve iki keyl erz ve otuz vukiyye lahm-ı ganem ve dört adet nân-ı azîz ta‘yîni kifâyet edeceği mülâhaza ve istisvâb olunduğuna ve ma‘âş ve ta‘yînât-ı mezkûre dahi bazı şerâit ile i‘tâ olunmak lâzım geleceğini ve bu vechile tanzîmi tasvîb buyrulduğu sûrette bundan akdemce Donanma-yı Humâyûn Baş Ağalığı'ndan Seyyid Abdullah Ağa kullarına ol mikdâr ma‘âş Kalyonlar Mevâcibi serisinden ve ta‘yîni dahi kapudânân ta‘yînâtıyla ma‘an mahallerinden i‘tâ ve fî-mâ-ba‘d Donanma-yı Humâyûn Baş Ağası ve Manda Ağası ve Dîvân-hâne Baş Çavuşu olanların hîn-i azillerinde kapudânlık bedeli şerâit-i mezkûre ile ol mikdâr ma‘âş ve ta‘yînât ita olunmak üzere Kapudân-ı Deryâ bulunanlar tarafından bâ-takrîr inhâ ve mûcebince Baş Muhasebe'ye kayd ve Kalyonlar Rûz-namçesi'ne ilm u haberi i‘tâsı için Defter-dâr efendi kullarına havâle buyrulmak iktizâ edeceğini müşârun-ileyh Kapudân Paşa kulları bir kıt‘a takrîr ile inhâ etmeğin manzûr-ı şâhâneleri buyrulmak için takrîr-i mezkûr takdim-i hâk-i pâ-yi mülûkâneleri kılındığı ve husûs-ı mezkûr nefsü'l-emrde nizâmât-ı hasene-i Tersâne-i Âmirelerinden olmağla nezd-i ferd-i Husrevânelerinde dahi istihsân buyrulur ise nizâm-ı mezkûr iktizâ eden mahallere kayd ve ilm u haberleri i‘tâ olunması ve sâbık Baş Ağa olan Seyyid Abdullah Ağa kullarına müşârun-ileyhin inhâsı üzere ma‘âş ve ta‘yînât verilmesi husûsu Defter-dâr efendi kullarına havâle olunacağı ma‘lûm-ı âlîleri buyruldukta fermân şevketli kerâmetli mehâbetli kudretli veliyy-i ni‘metim efendim pâdişâhım hazretlerinindir