Osmanlıca Galeri
Anasayfa | Makale | Galeri | Yayın | Çeviri | İletişim
Sened-i Hâkânî (Tapu Senedi) Olarak Bilinen Belgelere Dair Bir Çeviri Örneği...
Sened-i Hâkânî (Tapu Senedi) Çevirisi
Sened-i Hâkânî (Tapu Senedi) Çevirisi
Sıra Numarası SENED-İ HÂKÂNÎ Şehr-i Defter Eylül 311
25 Daire-i Belediye
Liva Saruhan Kaza Kırkağaç Nahiye ( ) Karye Yortan
Mülahazat
Semt-i Meşhûr Rakam-ı Ebvâb
Cinsi Tarla ve çamlık
Nev'i Arz-ı mîrî
Hududu Şarkan Hoca-oğlu Ali tarlası ve garben yol ve şimâlen Hacı Abdullah tarlası ve cenûben bayır
Mikdarı İki yüz dönüm yetmiş beş ( ) dönüm on iki evlek kırk sekiz arşın
Muhassası
Sahib-i Evveli Teb‘a-i Devlet-i Aliyye’den Kramça oğlu kerîmesi Atike
Cihet-i İtâ-yı Sened Mezbûrenin vukû‘-ı vefâtına mebnî oğluna intikâlinden
Mutasarrıfı Teb‘a-i Devlet-i Aliyye’den oğlu Manad oğlu Hafız Mehmed
Kıymeti 4000
Bedeli

Sebeb-i tasdîr-i tevkî-i Humâyûn oldur ki

Bâlâda muharrer dört bin kuruş kıymetli tarla ve çamlık ____________ Defter-hâne-i Hâkânî’de Hafız Mehmed ____________ uhdesine kaydolunmuş olmağla a‘şâr-ı şer‘iyyesiyle otuz bedel-i öşrünü ____________ sene be-sene memûruna edâ etmek üzere zabt u tasarrufunu hâvî merkûm yedine işbu tapu senedi i‘tâ kılındı

11 Şevval sene 1314 ve 3 Mart sene 1313

Defter-i Hâkânî (Mühür)