Osmanlı Devleti'nin Viyana'da bulunan elçiliğinden Dahiliye (İçişleri) Nazırı Talat Bey'e yazılmış bir belge...
Viyana Sefâreti Tahriratı
Viyana Sefâreti Tahriratı
Viyana Sefâret-i Seniyyesi
Numero 47516
Dahiliye Nazırı Devletli Talat Bey Efendi Hazretlerine
Devletli Efendim Hazretleri
Geçen Temmuz'da semâhetli Necmeddin Beyefendi hazretlerine tevdî‘an takdîm ettiğim tahrîrât-ı âcizînin zât-ı devletlerince nazar-ı itibâra alınarak hattâ Emniyet-i Umûmiye Müdîri'nin Edirne'ye i‘zâmı sûretiyle mevzû‘-ı bahs mes’eleye netîce verilmiş olduğunu müşârün-ileyhe 24 Eylül sene 332 târîhli bir cevâb-nâme ile teblîğ ve te’mîn etmiş ise de bu kadar mü’essir bir emir ve teşebbüs-i devletlerine rağmen me’mûriyet mahallinin müdâhaleden henüz keff-i yedd etmemekle beraber müdâhaleyi nâ-becâ bir sûrette ileri götürdükleri de Hâriciye Nezâreti'nden verilen ma‘lûmâttan müstebân oluyor binânın tedrîse mahsûs kısmı mahalli me’mûrîn-i ma‘ârifi tarafından mekteb sûretinde işgâl ve isti‘mâlde devâm olunduktan başka ibâdet-hânesinin de mekteb için bir müze hâline ifrâğ olunmak üzere bulunduğu ve mürâca‘at-ı vâkı‘aya cevâben Ma‘ârif Müdîri'nin “fî'l-hakîka vaktiyle bu mâddeye dâir Dersa‘âdetle bir muhâbere cereyân etmiş idi fakat mes’ele bizce bütün bütün hall olunmuş ve kapatılmıştır mekteb kat‘iyyen i‘âde edilmeyecektir bir mekteb için dostluk bozulmaz” meâlinde idâre-i lisân olunduğu beyân ve Bâb-ı Âlî'nin evâmirine karşı ma‘iyet me’mûrlarının bu kadar küstâhâne mukâvemet ve muhâlefet etmekte olmalarına izhâr-ı esef edilmektedir bu ve emsâli mesâile dâir hakk ve politika nikât-ı nazarından âcizlerince olan mütâla‘ayı sâlifü'z-zikr Temmuz târîhli arîzada tafsîl etmiş olduğumdan tekrâr ile tecdîd-i takdîmden bi't-tab‘ ictinâb ederim fakat dost ve müttefik bir hükûmete ve teb‘asına âid müessesât-ı tedrîsiye ve mezhebiyenin düşman hükûmetlere âid müessesât misilli işgâl ve müsâderesi bizim için hiçbir menfa‘at-ı sahîhayı istilzâm etmemekten başka zikr olunan müessesât hakkında Berlin'de hâsıl olan tereddüdleri takviye ve teşdîde dahi bâ‘is olarak zât-ı sâmîlerince ta‘kîb olunan netâyicin husûlünü işkâl edeceği şübhesiz bulunduğunu hasbe'l-hamiyye bir kere daha nazar-ı hikmet-i devletlerine vaz‘ etmemek kâbil olamamıştır ol bâbda emr u irâde hazret-i men lehu'l-emrindir
Fî 28 Teşrîn-i Sânî sene 916