Osmanlıca Galeri
Anasayfa | Yazılar | Galeri | Yayın | Çeviri | Sözlük | İletişim
Kendilerinden haksız yere kazanç vergisi alındığını bildirel köylülerin şikayetlerine dair Sadaret yazışması...
Sadâret Tezkiresi
Sadâret Tezkiresi

Bihi

Bâb-ı Âlî Dâire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ı Humâyûn
1
Ticâretle meşgûl olmadıkları ve medâr-ı ma‘îşetlerini zirâ‘at ve çiftçilik ile tedârik eyledikleri hâlde kendilerinden bi-gayri hakkin temettu‘ vergisi alındığından bahisle istid‘â-yı adâlet-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhîyi hâvî yedi karye ahâlîsi vekilleri imzâsıyla keşîde olunup manzûr-ı âlî buyrulan telgraf-nâmenin taraf-ı senâverîye havâle ve bu misilli müsted‘ayât-ı muhavvele üzerine icrâ kılınan mu‘âmelât ile hâsıl olan netâyicin arzı husûsunun usûl-i ittihâzı emr u fermân buyrulduğunu mübelliğ fî 8 Receb sene 306 târîhli tezkire-i husûsiye-i devletleri alındı temettu‘ vergisi mükellefiyeti nizâm-nâme-i mahsûsunda mu‘ayyen olmasıyla sırf zirâ‘atle meşgûl olanlardan mezkûr verginin istîfâsına mahall olmayıp hilâf temettu‘ vergisi taleb olunduğuna dâir şikâyet vukû‘unda bi'l-etrâf tahkîk-i keyfiyetle temettu‘ vergisiyle mükellef olmayanlardan bu nâm ile akçe alınmak gibi kimesne hakkında mu‘âmele-i gadriye vukû‘a getirilmeyerek hükm-i nizâmın hüsn-i cereyânına i‘tinâ olunması Mâliye Nezâret-i Celîlesi'ne ve Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'nden dahi mahallerine teblîğ ve tavsiye olunmakta olduğu gibi sâlifü'z-zikr yedi karye ahâlîsi fî'l-hakîka yalnız zirâ‘atla meşgûl olup da diğer bir san‘ata mensûb olmadıkları hâlde kendilerinden temettu‘ vergisi taleb ve tahsîli mugâyir-i nizâm olacağından ona göre hareket olunması bu kere dahi Dâhiliye Nezâreti tarafından mahalline yazılmış olmağla hâk-i pâ-yi Humâyûn-ı Şâhâne'ye arz-ı mütemennâdır
Fî 9 Receb sene 306 ve fî 28 Şubat sene 304
Sadr-ı A‘zam Kâmil