Osmanlı Meclis-i Vükelası'nın aldığı bir karar örneği...
Meclis-i Vükelâ Mazbatası
Meclis-i Vükelâ Mazbatası
Sıra Numerosu Târîhi Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsûs Zabıt-nâme Teblîğ Olunduğu Devâir Târîh-i Teblîği
520 9 Rebî‘ü'l-evvel sene 335 Mâliye, Harbiye ve Ma‘ârif Nezâret-i Celîlelerine teblîğ olundu fî 22 Eylül sene 332
fî 21 Kânûn-ı Evvel sene 332
Hülâsa-i Me'âli
Bulgar Fünûn Akademisi'nin Bükreş'e hey’et-i mahsûsa göndereceği ve oradaki müessesât-ı ilmiyede tedkîkât ve taharriyât icrâ ettireceği istihbâr olduğunun ve bu hey’etin Bükreş kitâb-hâne ve müzelerinde Bulgarlığa âid âsâr-ı atîkayı ahz u temellük eylemeleri malhûz bulunduğundan müessesât-ı mezkûredeki âsâr-ı İslâmiye ve Osmâniye'nin de tarafımızdan ahzı zımnında bir hey’et-i Osmâniye'nin teşkîl ve i‘zâmı Harbiye Nezâretiyle bi'l-muhâbere kararlaştırıldığından ve bu husûsta sâhib-i ihtisâs olan Müze Müdîr-i Umûmîsi Halil ve Sanayi‘-i Nefîse Mektebi mu‘allimlerinden Asım ve Karar-gâh-ı Umûmî İkinci Şubesi'ne me’mûr Yüzbaşı Ahmed Refik beylerden mürekkeben bir hey’et teşkîli tasvîb olunduğuna ve kendilerine azîmet ve avdet masârıfı olmak üzere dörder bin ve masârıf-ı zarûriyelerine mukâbil yevmî dörder yüz kuruşun i‘tâsı ile Mâliye masârıf-ı gayr-ı malhûza tertîbinden tesviyesi husûsuna dâir Ma‘ârif Nezâreti'nin fî 9 Rebî‘ü'l-evvel sene 335 ve fî 21 Kânûn-ı Evvel târîhli tezkiresi okundu
Karârı

Mûmâ-ileyhime masârıf-ı gayr-ı malhûza tertîbinden emsâline kıyâsen harc-ı râh ve yevmiye i‘tâsı münâsib göründüğünün Mâliye Nezâreti Vekaleti'ne teblîği ve Harbiye ve Ma‘ârif Nezâretlerine ma‘lûmât verilmesi tezekkür kılındı.

(İmzalar)