Osmanlıca Galeri
Anasayfa | Yazılar | Galeri | Yayın | Çeviri | Sözlük | İletişim
Nişân-ı Humâyûn Verilmesi Hakkında Bir Belge Çevirisi...
Mehmed Vahideddin Tarafından Verilen Nişana Dair Berat
Mehmed Vahideddin Tarafından Verilen Nişana Dair Berat
[Tuğra:] Mehmed Vahîdeddin Bin Abdülhamîd el-Muzaffer Dâimâ
İftihârü'l-e‘âlî ve'l-e‘âzim müstecmi‘u cemî‘i'l-me‘âlî ve'l-mekârim el-muhtassu bi-mezîdi inâyeti'l-Meliki'd-dâ’im mütehayyizân-ı ricâl-i Devlet-i Aliyyem'den Âmedî-i Dîvân-ı Humâyûnumuz olup Makâm-ı Sadâretimiz Müsteşârlığı Vekâleti'nde bulunan ve bu def‘a uhde-i dirâyetine terfî‘an rütbe-i ûlâ sınıf-ı evveli tevcîh kılınan Nuri Bey dâme uluvvühu tevkî‘-i refî‘-i Humâyûnum vâsıl olucak ma‘lûm ola ki Sen ki mîr-i müşârun-ileyhsin muttasıf olduğun şi‘âr-ı dirâyet ve ehliyet iktizâsınca vezâif-i me’mûriyetinde ibrâz eylediğin mesâ‘î ve ikdâmât-ı ber-güzîde cihetiyle sezâ-vâr-ı âtıfet-i seniyye-i şâhânem olduğuna binâen üç yüz otuz dokuz senesi şehr-i Saferü'l-hayrı'nın ikinci gününde bi'l-istîzân şeref-efzâ-yı sünûh ve sudûr olan irâde-i seniyye-i şehriyârânem mûcebince uhde-i iktidârına rütbe-i ûlâ sınıf-ı evveli tevcîh kılınmış olmağla rütbe-i mezkûreye mazhariyetini mutazammın Dîvân-ı Humâyûnum'da işbu emr-i celîlü'l-kadrim ısdâr ve i‘tâ olundu sâlifü'z-zikr rütbeye târîh-i mezkûrdan i‘tibâren nâil olup îfâ-yı şükr ü mahmedetle beraber vezâif-i me’mûriyetinde kemâ-kân ibrâz-ı mesâ‘î-i cemîleye bezl-i makderet eyleyesin tahrîran fî'l-yevm el-hâmis min-şehri Saferi'l-hayr li-sene tis‘a ve selâsîn ve selâse-mi’e ve elf [5 Safer 1339-19 Ekim 1920]
Be-makâm-ı
Dârü'l-hilâfeti'l-aliyye