Tam Transkripsiyon Usûlüne Göre Çevrilmiş Osmanlıca Belge Örneği
Osmanlıca Belge Tam Transkripsiyon Usûlü Örneği
Osmanlıca Belge Tam Transkripsiyon Usûlü Örneği

Bihi
Kıbrıs Niyâbet-i Şerʻiyyesiyle Cezîre Müftîliği'nin Mâbeyn-i Humâyûn-ı Mülûkâne Baş-kitâbet-i Celîlesi'ne meb‘ûs tahrîrât-ı müşterekeleri sûretidir


Kıbrıs Cezîresi evkâf-ı şerîfesinin bir müddetten beri hilâf-ı şerʻ-i şerîf ve mugâyir-i nizâm-ı münîf idâre ve istiʻmâl olunmasından dolayı Evkâf Muhâsebecisi ve Osmanlı Murahhası bulunan Ahmed Hulusi Efendi aleyhinde bi'l-cümle ahâlî tarafından hükûmet-i mahalliyeye mükerreren şikâyât ve mürâcaʻatlar vukûʻ bulmuş ise de katʻan ısgâ edilmemiş olduğundan geçenlerde cânib-i sâmî-i Bâb-ı Âlî ve hazret-i Meşîhat-penâhî ile edilen muhâbereye cevâben şeref-vârid olan fî 9 Receb sene 310 târîhli ve 148 numerolu emir-nâme-i Meşîhat-penâhî üzerine umûm ahâlînin arzusu vechile Kıbrıs eşrâf ve mütehayyizânından ve erbâb-ı dirâyet ve istikâmetten fazîletli Hâfız Mehmed Ziyai Efendi'nin murahhaslığa taʻyîn buyrulması husûsu fî 23 Ramazân sene 310 târîhli arîza-i dâʻiyânemizle arz u inhâ kılınmış idi bu kere mûmâ-ileyh Ahmed Hulusi Efendi'nin vukûʻ-ı vefâtı evkâf-ı şerîfenin dûçâr olduğu sû-i istiʻmâlden istihlâsıyla hüsn-i idâre ve emr-i inzibâta muvaffak olması emrinde çalışmağa bir fırsat ittihâz edilmiş olmağla umûr-ı evkâf-ı şerîfeyi kemâ-yelîk idâre[ye] muktedir ve âmmenin hüsn-i zannını hâiz bulunan mûmâ-ileyh Hâfız Mehmed Ziyai Efendi dâʻîlerinin muhâsebeciliğe ve murahhaslığa taʻyîn buyrulması istirhâmını hâvî mütehayyizân-ı ahâlî tarafından makâm-ı sâmî-i Sadâret-penâhî'ye ve Evkâf Nezâret-i Celîlesi'ne hitâben iki kıtʻa mahzar tanzîm ve bir kıtʻa inhâ ile takdîm kılınmış olduğundan îcâbının icrâsıyla evkâf-ı şerîfemizin sıyânet ve himâyesi husûsunda müsâʻade-i kerâmet-âde-i âsafânelerinin dahi bî-dirîğ ve şâyân buyrulması bâbında
Fî 28 Safer sene 311 ve fî 29 Ağustos sene 309

Tezkire-i husûsiye sûretidir
2721
Bu kere vefât eden Kıbrıs Evkâf Muhâsebecisi ve Osmanlı Murahhası Ahmed Hulusi Efendi'nin yerine eşrâf ve mütehayyizân-ı mahalliyeden Mehmed Ziyai Efendi'nin taʻyîni istirhâmına dâir Kıbrıs Nâib ve Müftîsi efendilerin lede't-takdîm manzûr-ı âlî buyrulan müşterek arîza îcâb-ı istidʻâya bakılmak üzere ber-mantûk-ı irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî leffen taraf-ı sâmî-i fahîmânelerine irsâl olunmağla ol bâbda
Fî 15 Rebîʻü'l-evvel sene 311 ve fî 13 Eylül sene 309
Ser-kâtib-i Hazret-i Şehriyârî Süreyya