Bosna Eyaleti Şeriyye Sicil Defterlerinden Hicri 1221 Tarihli Bir Kayıt Örneği...
Eyâlet-i Bosna Şeriyye Sicili'nden Bir Kayıt...
Eyâlet-i Bosna Şeriyye Sicili'nden Bir Kayıt...

Şerîʻat-şiʻâr Yenipazar ve Taşlıca ve Prepol ve Vişegrad Kâdîları fazîletli efendiler zîde fazlühum ve mefâhiru'l-emâsili ve'l-akrân aʻyân ve zâbitân ve vücûh-ı ahâlî ve iş erleri zîde kadruhum inhâ olunur îrâd-ı cedîd-i humâyûn hazînesinde zabt olunmak üzere Eyâlet-i Bosna['da] vâkiʻ kazâlarda koyun ve keçiden birer para âdet-i ağnâm ve rüsûm-ı kıl tahsîline irâde-i kerâmet-ifâde-i hazret-i şehin-şâhî teʻalluk edip ol bâbda şeref-sudûr eden evâmir-i aliyye kazâ-hâ-yı mezkûre mehâkiminin sicill-i mahfûzasına kayd ü sebt olunup be-her sene verilmesi muʻtâd olduğuna mebnî bin iki yüz yirmi senesine mahsûben ber-vech-i emânet uhdesine ihâle kılınan Hâcı Şibli-zâde Hâce-gân-ı Dîvân-ı Humâyûnum'dan saʻâdetli Hasan Bey zîde mecdühû tarafından bâ-fermân-ı âlî tahsîline meʼmûr hâssa askerlerinden kıdvetü'l-emâcidi ve'l-aʻyân Hasan Ağa zîde mecdühû kazâlarınızdan tahsîl husûsunu hâlâ fermân-fermâ-yı Eyâlet-i Bosna vezîr-i Felâtun-nazîr devletli inâyetli merhametli veliyyü'n-niʻam efendimiz hazretlerinin nezd-i müşîrânelerinden bâ-arz-ı hâl istidʻâ etmekle istidʻâsına mebnî emvâl-i mîriyenin herbir kazâdan tahsîli husûsu bâ-buyruldu-yı veliyyü'n-niʻamî ihâle buyrulmuş olmağla imdi siz ki efendiler ve sâʼir muhâtabîn-i mûmâ-ileyhimsiz kazâlarınızda mevcûd koyun ve keçinin be-her reʼsinden birer para âdet-i ağnâm maʻrifet-i şerʻ ve taʻyîn olunan mübâşir maʻrifetiyle alâ-eyyi hâl tamâmen ve kâmilen yerli yerinden ve îcâb [ve] iktizâ edenlerden tahsîl ve kabzına meʼmûra teslîmen iʻlâmla bu tarafa irsâle mezîd iʻtinâ ve dikkat ve ihmâl ve müsâmaha ile mazhar-ı eşedd-i itâb olmaktan ittikâ ve mübâʻadet eylemeniz meʼmûriyetinizi hâvî tarafımızdan işbu buyruldu tahrîr ve ısdâr ve [boşluk] ile irsâl olunmuştur inşâllâhu teʻâlâ vusûlünde gerektir ki vech-i meşrûh üzere husûs-ı mezkûra dikkat ve ber-mûceb-i buyruldu amel ve hareket ve hilâfından gâyetü'l-gâye tehâşî ve mücânebet eyleyesiz diye

Sene 1221

Kâʼim-i Makâm-ı Bosna (...)

Taşlıca 750 kuruş