Osmanlıca ve Çeviri Hakkında Makale ve Yazılar...
Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın Kurulması 26.11.2018
16 Temmuz 2018 tarihli 11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, daha önce T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yerine T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı kuruldu....
DİA Transkripsiyon Maddesi 28.6.2016
Bir alfabede yer alan harflerin bazı özel işaretler ilâvesiyle başka bir alfabenin karakterlerine çevrilmesi, çevriyazı......
Osmanlıca Çeviri (Transkripsiyon), Sadeleştirme ve Tashih Hizmetlerinde Ücretlendirme 3.3.2016
Çevrilen malzemenin yazı türü (Rik‘a, Dîvânî, Nesih, Ta‘lik, Siyakat, Matbu gibi…); muhtevası (felsefe, edebî eser, resmi belge......
Osmanlıca Çeviri (Transkripsiyon) Usûlleri: Tam Transkripsiyon Usûlü 16.11.2015
Transkripsiyon, bir dildeki metnin başka bir alfabe kullanılarak yazıya geçirilmesidir. Bu bağlamda Osmanlıca Transkripsiyon dediğimizde kast ettiğimiz şey; zaten Türkçe olan Osmanlıca...
Osmanlıca Transkripsiyonda (Çeviri) Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar -1 9.11.2015
Osmanlıca transkripsiyon, amacına göre bir takım usul ve kaidelerle yürütülebilir. Bu usul ve kaideler......
Hukuk Metni Olarak Osmanlı Ahkâm Defterleri Hüküm Sadeleştirme Örneği... 9.11.2015
Koyulhisar Kazası Kadı Vekili'ne hüküm ki;...
Hüsn-i Hatt Yazı Çeşitleri 21.11.2014
Aklâm-ı Sitte: Aklâm-ı sitte; sülüs-nesih, muhakkak-reyhânî, tevkî-rik’a şeklinde birbirine tabi ikili gruplar halinde…...
Osmanlıca'nın Gelişimi -2 18.11.2014
Tarihî Türkiye Türkçesi adını da verdiğimiz Osmanlı Türkçesi ilk devir eserlerinde; Türkî, Lisân-ı Türkî ve Türkmence olarak adlandırılır. Cevdet Paşa ve Fuad Paşa…...
Transkripsiyon 18.11.2014
Transkripsiyonda amaç, metnin ilk alfabede yer alan özelliklerinin aynıyla ikinci alfabeye de aktarılmasıdır…...
Osmanlı Belgeleri ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi 18.11.2014
Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilâtı kuruluşlarından olan Divân-ı Hümâyûn, Bâb-ı Defterî ve Bâb-ı Âsafî (Bâb-ı Âli) ve bunların çeşitli daire ve kalemlerine ait sicil…...
Kaynak Eserler 18.11.2014
Osmanlıca’nın öğreniminde, sahip olunan bilginin geliştirilmesinde ve bu yazıya ilişkin diğer işlemlerin gerçekleştirilmesinde başvurabileceğimiz bazı kaynaklar ise…...
Ebced Nedir? 18.11.2014
Yahut diğer bir tarif ile, bir hadiseyi tevrih için kullanılan ve rakamları harften ibaret olan bir hesaptır. Buna "hesâb-ı cümel" de denilir…...
Hatt Sanatımız 18.11.2014
Hat, her ne kadar, cismani aletlerle meydana gelir ise de, aslında ruhi bir geometridir…...
Osmanlıca'nın Gelişimi -1 18.11.2014
On üçüncü yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar devam eden, alfabe olarak Arap menşeli İslâmî Türk alfabesine yer veren Osmanlıca'yı…...
2 Sayfada; 16 Konu: [1] | 2