Osmanlıca Çeviri ve Belge Örnekleri
Anasayfa | Makale | Galeri | Yayın | Çeviri | İletişim
Osmanlıca Çeviri Örnekleri...
Eyâlet-i Bosna Şeriyye Sicili'nden Bir Kayıt...
Eyâlet-i Bosna Şeriyye Sicili'nden Bir Kayıt... (Belge Çevirisi) --- 26.11.2018
Şerîʻat-şiʻâr Yenipazar ve Taşlıca ve Prepol ve Vişegrad Kâdîları fazîletli efendiler zîde fazlühum ve mefâhiru'l-emâsili ve'l-akrân aʻyân ve zâbitân ve...
Osmanlıca Belge Tam Transkripsiyon Usûlü Örneği
Osmanlıca Belge Tam Transkripsiyon Usûlü Örneği (Belge Çevirisi) --- 16.11.2015
Kıbrıs Cezîresi evkâf-ı şerîfesinin bir müddetten beri hilâf-ı şerʻ-i şerîf ve mugâyir-i nizâm-ı münîf idâre ve istiʻmâl olunmasından dolayı Evkâf Muhâsebecisi ve Osmanlı Murahhası bulunan Ahmed Hulusi Efendi
Sadâret Tezkiresi
Sadâret Tezkiresi (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Ticaretle meşgul olmadıkları ve medâr-ı ma‘îşetlerini ziraat ve çiftçilik ile tedarik eyledikleri halde kendilerinden bi-gayri hakkin…
Spor Dergisi Çevirisi
Spor Dergisi Çevirisi (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Sporlar, hemen umumen, ya doğrudan doğruya tabiatla, yahut bir rakip ile mücadeleden ibarettir. Medeniyetin bugün olanlara aks ettiği şekil neden ibaret olursa olsun…
Rika Yazı Çeviri
Rika Yazı Çeviri (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Fatih Mehmed, bu zâtı çok sever ve hürmet idüp, sık sık ziyaretine giderdi. Birgün vezîri Mahmud Paşa ile birlikte ber-mu‘tâd ziyâ[re]tine
Tahrîrât
Tahrîrât (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Surre-i Humâyûn’un Beyrut’a nakli ve îsâli zımnında bir vapur tahsîsi Bahriye Nezâret-i Celîlesi’ne iş‘âr kılınması üzerine İdâre-i Mahsûsa
Teşrifat Defteri Çevirisi
Teşrifat Defteri Çevirisi (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Tersane-i Âmire Sahası’nda inşa ile bu defa Rûy-i Deryâ’ya tenzîl olunacak iki kıta Kalyon-ı Humâyûn
Temettuat Defteri Çevirisi
Temettuat Defteri Çevirisi (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Sivas Sancağı'nda Hafik Nahiyesi'ne tabi Boğazkesen Karyesi'nin emlak ve arazi ve temettuatlarının defteridir.
3 Sayfada; 17 Konu: [1] | 2 | 3