Osmanlıca Çeviri Örnekleri
Anasayfa | Yazılar | Galeri | Yayın | Çeviri | Sözlük | İletişim
Kültür, Tarih, Düşünce Faaliyetlerine İlişkin Osmanlıca Çeviri Hizmetleri
Sened-i Hâkânî (Tapu Senedi) Çevirisi
Sened-i Hâkânî (Tapu Senedi) Çevirisi (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Bâlâda muharrer dört bin kuruş kıymetli tarla ve çamlık
Sadâret Tezkiresi
Sadâret Tezkiresi (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Ticaretle meşgul olmadıkları ve medâr-ı ma‘îşetlerini ziraat ve çiftçilik ile tedarik eyledikleri halde kendilerinden bi-gayri hakkin…
Meclis-i Vükelâ Mazbatası
Meclis-i Vükelâ Mazbatası (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Bulgar Fünûn Akademisi’nin Bükreş’e hey’et-i mahsûsa göndereceği ve oradaki müessesât-ı ilmiyede tedkîkât ve taharriyât icrâ ettireceği…
Maliye Arz-ı Hâl
Maliye Arz-ı Hâl (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Sahib-i arz-ı hal İzmir’de vaki Meyve Gümrüğü Emîni olup gümrük-i mezburun iradı ekser Selanik tarafından…
Şûrâ-yı Devlet Kararı
Şûrâ-yı Devlet Kararı (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Bend-i Kebîr’in nezâfet ve tahâreti karye-i mezkûrenin diğer mahalle nakli lüzûmu
Sicill-i Ahvâl Defteri-1278 Doğumlu Salih Sabri Efendi'nin Sicili
Sicill-i Ahvâl Defteri-1278 Doğumlu Salih Sabri Efendi'nin Sicili (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Bu sayfada yer alan belge Başbakanlık Osmanlı Arşivi fonlarından DH.SAİD.d kodlu; Dahiliye Nezareti Sicill-i Ahval İdaresi'ne aid bir defter örneğidir.
Mehmed Vahideddin Tarafından Verilen Nişana Dair Berat
Mehmed Vahideddin Tarafından Verilen Nişana Dair Berat (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Mehmed Vahîdeddin Bin Abdülhamîd el-Muzaffer Dâimâ...
Hatt-ı Humâyûn Çevirisi
Hatt-ı Humâyûn Çevirisi (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Şevketli Kerametli Mehabetli Kudretli Veliyyü Ni‘metim Efendim Padişahım
2 Sayfada; 16 Konu: 1 | [2]